ஏகத்துவ மெய்ஞ்ஞான சபை

உமர் ( ரலி ) புராணம்

ஆசிரியர் ஜமாலிய்யா ஸய்யிது கலீல் அவ்ன் மெளலானா அல்ஹாஷிமிய் நாயகம் அவர்கள்அகழ்யுத்தம்

( கலிவிருத்தம் )ஒப்பிலா நாயகி ஒர்ந்தநன் வினையினால் தப்பியே யோடினர் தகையிலாப் பகைவர் துப்பை யறிந்து சொல்லிட வந்தவன் 
செப்பிட வாயிலாச் செத்து மடிந்தனன் .


கொண்டுகூட்டு :


ஒப்பிலா நாயகி ஸபிய்யா அவர்கள் ஓர்ந்த நன் வினையினால் தகையிலாப் பகைவர் தப்பியே யோடினர். துப்பையறிந்து சொல்லிட வந்த யூதன் செப்பிட வாயிலாச் செத்து மடிந்தனன் .பொருள் :


ஒப்பற்ற நாயகியாகிய ஸபிய்யா அவர்கள் ஆராய்ந்து அறிந்து செய்த நல்ல செயலினால் தகுதியற்ற பகைவர்கள் தப்பியோடினர். துப்பறிந்து சொல்லிட வந்த தூத யூதன் சொல்ல வாய் இல்லாது செத்து மடிந்தனன் .குறிப்பு :


ஓர்தல் : ஆராய்ந்துஅறிதல் , வினை : செயல் , துப்பு : உளவு .