ஏகத்துவ மெய்ஞ்ஞான சபை

கண்ணே ! கண்ணே !


கண் (சிதீe) என்பது ஒளியை உணர்வதற்கு உதவும் ஓர் உறுப்பு ஆகும். வெவ்வேறு விதமான ஒளியை உணரும் உறுப்புகள் பல விலங்குகளிடையே காணப்படுகின்றன. மிக எளிய கண்கள் சுற்றுப்புறத்தில் உள்ள ஒளி அல்லது இருளை மட்டும் கண்டு உணரவல்லவை.இன்னும் மேம்பட்ட (ளீலிதுஸ்ரீயிeமு) கண்கள், காட்சிகளைப் பார்க்கும் திறன் அளிக்கவல்லவை. பாலூட்டிகள், பறவைகள், ஊர்வன, மீன்கள் உட்பட்ட பல மேல்நிலை உயிரினங்கள் இரு கண்களைக் கொண்டுள்ளன. இவ்விரு கண்களும் ஒரே தளத்தில் அமைந்து ஒரே முப்பரிமாணப் படிமத்தை (ணுஷ்ஐலிஉற்யிலிr ஸஷ்விஷ்லிஐ)க் காண உதவுகின்றன. (மனிதர்களின் பார்வை இவ்வாறானதே); அல்லது இரு கண்களும் வெவ்வேறு தளங்களில் அமைந்து இரு வேறு படிமங்களைக் (துலிஐலிஉற்யிலிr ஸஷ்விஷ்லிஐ)காண உதவுகின்றன.(பச்சோந்திகள் மற்றும் முயல்களின் பார்வை இவ்வாறானதே)கண்ணோட்டம்


கண் என்பது ஒவ்வோர் இனத்திற்கும் வேறுபடும்.  அதன் நிறம், வடிவமைப்பு, லென்சுகளின் அளவு ஆகியன மாறுபடும்.  அதிகப்படியான விலங்குகள் துணை விழிப்பார்வை கொண்டவையாகும்.  கண்களில் உள்ள லென்சுகள் காட்சிக்கு ஏற்ப தானாக மாற்றிக் கொள்ளும் தன்மை கொண்டதாகும்.மேலும் போதுமான வெளிச்சம் உள்ள இடங்களில் கண்ணின் பிறழ்ச்சி குறையும். மனிதர்களின் கண்களை விட விலங்குகளின் கண்கள் அதிக சக்தி வாய்ந்தவை. அதனால் விலங்குகள் இரவிலும் தெளிவாகக் காட்சிகளைக் காண முடியும்.  மீன், பாம்பு உட்பட விலங்குகளுக்கு கண்ணின் லென்சுகள் நிலையான வடிவத்தில் இருக்கும். எனவே அதன் கண்கள் புகைப்படக் கருவியில் எப்படி உபயோகப்படுகிறதோ, அதே போல் பயன்படுகிறது.கண்ணின் இயக்கம்


வேகமாகப் படிக்கக் கண்ணுக்கான பயிற்சி. நாம் காண்பதை இரசிப்பதற்கு நமக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கும் அதிசய உறுப்பு  கண் ஆகும்.  நமது கண் ஒரு நிழற்படக் கருவியைப் போன்று இயங்குகிறது.ஒளியின் உதவியுடன் ஒரு நிழற்படக் கருவி பொருட்களைப் படம் பிடிப்பதைப் போல, நமது கண்ணும் ஒளியின் உதவியுடன் பொருட்களின் உருவத்தைக் கணப் பொழுதில் படம் பிடித்து, மனதில் பதிவு செய்து பின்பு, அதை மூளையில் விருத்தி செய்கின்றது.கண்ணின் அனைத்துப் பாகங்களும் ஒருங்கிணைந்து, ஒரு குழுவைப் போன்று இயங்கி, நமக்குப் பார்வை அளிக்கிறது. இதில் பிம்பத்தைத் தேக்கும் வல்லமையுள்ள  விழிப்படலம் என்னும் பாகம் முக்கியப்பங்கு வகிக்கின்றது.கடுமையான கண்மணிக்குள் நுழையும் ஒளிக்கதிர்களை, விழிப்படலம் (உலிrஐeழி) திசை திருப்புகின்றது.  திசை திரும்பிய ஒளிக்கதிர், கண்மணிக்குப் பின்னால் உள்ள குவி ஆடியைச் சென்றடைகிறது.இந்த ஆடி, தனது உருவத்தை மாற்றிக் கொண்டு, தொலைவில் மற்றும் அருகில் உள்ள பொருட்களின் மீது ஒளிக்கதிர்களை ஒருமுனைப்படுத்துகிறது.  இச்செயல் (அக்காமடே­ன்) நிழற்படக் (க்ஷூஷ்யிது)கருவியிலுள்ள பிம்பத்தேக்கியைப் போன்று இயங்கும்.விழித்திரை (ஒளிமின் மாற்றி- reமிஷ்ஐழி), ஆடி ஒரு தலைகீழ் உருவத்தைப் பதிக்கிறது. பதிக்கப்பட்ட உருவம், மின் விசைகளாக மூளைக்குள் செலுத்தப்பட்டு,  அங்கு அவை விருத்தி செய்யப்படுகின்றன.கண்ணின் வகைகள்


கலவை அல்லாத கண்கள், கோளக் கண்கள், பல லென்ஸ் கண்கள், முறிவு கருவிழி கண்கள், ரிப்லேக்டார் கண்கள், கூட்டுக் கண்கள், அருகமைவாக கண்கள், மேற் பொருந்துதல் கண்கள் ஆகியன கண்ணின் வகைகளாகும்.கலவை அல்லாத கண்கள் என்பது லென்சுடன் கூடிய சாதாரண கண்களே ஆகும். எடுத்துக்காட்டு: மீனின் கண்கள். குழி கண்கள் ஒளியின் கோணங்களைக் குறைக்கவல்லதாகும். ஒளியின் கோண அளவு கண்ணைப் பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்ளும்.குழி கண்களின் லென்ஸில் உயர் ஒளி விலகல் தன்மையைக் கொண்டிருப்பின் அது கோள கண்களாகும். இவ்வகைக்  கண்கள் கோளப் பிறழ்ச்சியைக் குறைக்கும். ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட லென்சுகளை கொண்ட கண்களே பல லென்ஸ் கண்களாகும்.பெரும்பாலும் இவ்வகைக் கண்கள் நீரில் வாழும் உயிரினங்களுக்கே காணப்படும். முறிவு கருவிழி கண்கள் பெரும்பாலும் பாலூட்டிகள், ஊர்வன மற்றும் பறவைகளுக்கு அமைந்து இருக்கும்.ரிப்லேக்டார் கண்களில் இருலென்சுகள் இருக்கும். அதில் ஒன்று கண்ணாடிப் பேழை போன்று செயல்படும். இவ்வகை கண்கள் சிறிய பூச்சிகள், பறவைகளுக்கு காணப்படும்.கூட்டுக் கண்கள் என்பது ஆயிரக்கணக்கான ஒளி வாங்கிகள் பிம்பத்தை வாங்கி, மூளையில் பதிய வைத்து, காட்சியாகக் காட்டும்.அதுவே கூட்டுக் கண்கள் ஆகும். பெரும்பாலும் ஈக்களுக்கு இது போன்ற கண்களே இருக்கும்.  பறக்கும் சிலந்திகளுக்கும் இது போன்ற கண்களே இருக்கும். அதாவது குறுகிய பாதை கொண்ட எண்ணற்ற கண்கள் இருக்கும். அருகமைவாகக் கண்கள் சாதாரணக் கண்கள் ஆகும். மேற்பொருந்துதல் கண்கள் இது இறால்  போன்ற மீன்களுக்கு இருக்கும் கண்கள் ஆகும்.கண்களின் கூர்மை


கண்களின் பார்வைக்கூர்மை கண்களின் வகையைப்பொறுத்து மாறும்.  பார்வைக் கூர்மையை நிர்ணயிப்பது கண்களில் உள்ள செல்களின் திறமேயாகும். உயிர்கள் அனைத்தோடும் ஒப்பிட்டால் கழுகுகளுக்கே பார்வையின் கூர்மை அதிகம். குதிரைகளுக்கும் பார்வைத் திறன் அதிகமாகும்.விலங்குகளின் கண்கள்


மனிதர்களின் கண்களைவிட விலங்குகளின் கண்கள் அதிக சக்திவாய்ந்தவை. அதனால் அவை இரவிலும் தெளிவாகப் பார்க்க முடியும். ஒவ்வொரு வகை விலங்குகளுக்கும் ஒவ்வொருவகை கண்கள் அமைந்துள்ளன. நீரில் வாழ்வன வற்றுக்கு ஒன்று போலவும் நிலத்தில் வாழ்வனவற்றுக்கு வேறுபட்டும் இருக்கின்றன.மனிதர்களின் கண்கள்


மனிதர்களின் பார்வைக் கூர்மையும் செல்களே தீர்மானிக்கின்றன. ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் கண்ணின் கருவிழி நிறத்தை உறுதி செய்வது அவனின் ஜீன்களாகும். நீலம், பச்சை, கருப்பு, பழுப்பு நிறம் ஆகியன மனிதக் கருவிழியின் வண்ணங் களாகும். ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும்  விழித்திரை மாறுபடும். உலகில் உள்ள எந்த இரு மனிதருக்கும் விழித்திரை ஒன்றாக இருப்பதில்லை. இரட்டைப் பிறவிகளுக்குக் கூட அவை மாறும்.