ஏகத்துவ மெய்ஞ்ஞான சபை

திருநபியின் திருப்பேரர்ஆதி பெரியவனின் அருள்பொழிய அகிலமெங்கும்

        சோதிச் சுடர்பரவும் ஜமாலிய்யா மெளலானா


வாழ்வோரின் வழித்துணையாய் வல்லோனின் அருட்கொடையாய்

        சூழ்புகழின் நபிகுலத்தோர் ஜமாலிய்யா மெளலானா


பூதுயில நாதுயில புகழோனைத்  துதிக்கும் அன்னை

        ஃபாத்திமுத்தின் கிளைபழுத்த  ஜமாலிய்யா மெளலானா


பேருலகின் பெரும்வீரர் பேரணியாம் அலி (ரலி) யின்

        சீர்தருவின் பேர்நிழலாம்  ஜமாலிய்யா மெளலானா


அசனாரின் குலவிளக்கே உசைனாரின் ஒளிவிளக்கே

        இசைவார்க்கே ஞானமூற்று  ஜமாலிய்யா மெளலானா


ஆத்மீக ஞானச்சுடர் அரும்அப்துல் காதிர்குலம்

        காத்துவரும் வானச்சுடர்  ஜமாலிய்யா மெளலானா


வாரிசென்றால் வாரிசன்றோ வந்தமணி யாஸீன்வலி

        சீருலகம் மகிழத்தரும் ஜமாலிய்யா மெளலானா


பேரர் என்றால் பேரரன்றோ பெருங்ஞானி கலீல்வலீ

        பேருலகின் ஆறுதலாம்  ஜமாலிய்யா மெளலானா


அஹமதிய முஹமதிய அருட்சுடருள் பெருஞ்சுடரே

        இகமதின் வலிகற்கோனே ஜமாலிய்யா மெளலானா


பாரெங்கும் தீன்பரப்பி மறைந்திருந்தே தீன்முழங்கும்

        வாரிதாத்துல் அன்பியாவே  ஜமாலிய்யா மெளலானா


இமாமுல் அஃளம்மாம் அஸ்ஸையித்  ஜமாலுத்தீன்

        கமகமக்கும் தங்கள்தந்தை  ஜமாலிய்யா மெளலானா


ஆலமெல்லாம் வீசொலியாம் ஸய்யிதா ஆபிதாவே

        சீலமுறும் தாயாராம்  ஜமாலிய்யா மெளலானா


அல்ஆரிஃப் ஸமதானி வல்வலிய்யுல் வஹ்தானி

        வல்கெளதுல் ஃபர்தானி  ஜமாலிய்யா மெளலானா


அஷ்ஷைகு அஸ்ஸையிதே  முஹம்மது மெளலானல்

        காதிர்ஹஸன் ஹாஷிமிய்யு  ஜமாலிய்யா மெளலானா


 

அதிரை அருட்கவி முஹம்மது தாஹா மதனி.