ஏகத்துவ மெய்ஞ்ஞான சபை

உமர் ( ரலி )  புராணம்


ஆசிரியர்ஜமாலிய்யா ஸய்யிது கலீல் அவ்ன் மெளலானா அல்ஹாஷிமிய் நாயகம் அவர்கள்
அகழ்யுத்தம்(கலிவிருத்தம்)


இவ்வகை வினையு  மித்தகைச் செருவிற்

செவ்விதென் றறிக சீரிதே யாகலின்

இவ்விதஞ் செய்க வென்றனர் நாதர்

எவ்வகை யாயினு மியற்றுவ மென்றனர்.
கொண்டுகூட்டு:


(மேலே சொல்லப்பட்ட) இவ்வகை வினையும் இத்தகைச் செருவிற் (செயின்) அது செவ்விது என்றறிகசீரிதே ஆகலின் இவ்விதஞ் செய்க. (அவ்வாறாயின்) நாதர் வெற்றி பெற்றனர்வீரர்கள் எவ்வகையாயினும் இயற்றுவம் என்றனர்.பொருள்:


மேலே சொல்லப்பட்ட இவ்விதச் செயல்களை இப்படிப்பட்ட யுத்தகளத்தே செயின் அது ஒழுங்கான தென்றறிகஇது தான் ஒழுங்கு முறையாதலின் இப்படிச் செய்க (அவ்வாறாயின்) நாதர் வெற்றி பெற்றனர்வீரர்கள்எவ்வாறும் யுத்தம் புரிவம்”  என்றனர்.குறிப்பு:


வினை செயல்.    செருயுத்தம்.    செவ்விது நல்லதுநன்றுநேரானது.    சீர் ஒழுங்கு.    இவ்விதம் இவ்வாறு.    இயற்றுவம் செய்வோம்.