ஏகத்துவ மெய்ஞ்ஞான சபை

இலக்கியத்தில் எங்கள் ஷைகு நாயகம் !(சற்றொப்ப 23 ஆண்டுகளுக்கு முன் சங்கைமிகு செய்கு நாயகம் அவர்கள் சமூகத்தில் ஜவாதுப்புலவர் அவர்கள் எழுதிய முஹிய்யுத்தீன் ஆண்டகை பிள்ளைத்தமிழ் நூலுக்கு உரை எழுதித்தருமாறு வேண்டுகோள் முன்வைத்தோம். அதனை அன்புடன் ஏற்று உரை எழுதத்தொடங்கி அதில் இரண்டு பாடல்களை திண்டுக்கல் எஸ். காஜா நஜ்முத்தீன் ஹக்கிய்யுல் காதிரிய் அவர்களுக்கு அனுப்பியிருந்தார்கள். அதில் ஒரு பாடல் 1992 ஆம் வெளியிடப்பட்ட  மறைஞானப்பேழை 10ஆம் அண்டு சிறப்பு மலரில் வெளியிடப்பட்டது.மீதமிருந்த ஒரு பாடல் வெளியிடப்படாமலே விடுபட்டுப்போனதுசங்கைமிகு செய்கு நாயகம் அவர்கள் சென்ற விஜயத்தில் நாங்கள் அப்போது இருபாடல்கள் அனுப்பியிருந்தோமே என நினைவுபடுத்தியபின் எஸ். காஜா நஜ்முத்தீன் ஹக்கிய்யுல் காதிரிய் அவர்கள் தம் பழைய கோப்பில் தேடிப்பார்த்த போது  அது கிடைத்தது. அல்ஹம்து லில்லாஹ். அதனை பேழை வாசகர்களுக்கு தமிழ் விருந்தாக்குவதில் பெருமகிழ்வு கொள்கிறோம்.)சங்கைமிகு செய்கு நாயகம் அவர்களிடம் நாங்கள் ஒப்படைத்த பழைய நூற்பிரதி அச்சுப்பிழைகள் மலிந்து காணப்பட்டதால் அதில் உள்ள பிழைகளைத் திருத்தி உரை எழுதித்தந்தார்கள். (ஆசிரியர்)நூலிற் காணுமாறுள்ள பா(சந்தக் கலிப்பா)அறுஷினனி நிழல்புரியு மேகபெரி யோனருட்

    கட்டிரை யலை  மறைத்திடாம லெறியவும்

அமரரிள மகளிர்விழி யேகுளிர மாகசொர்க்

    கப்பதி யனைத்துமோர் சோதிவிட் டொளிரவும்

அலகை கெடி களினுதர மாடமிக நரகேழு

    மிக்கவெரி யழல்கெடுத்  திபுலீசு தட்டழியவும்

அகிலமட மகண் மெலிவு தீரவள ராவளர்த்

    துத்திரை யவைகளோ ரேழுமுத் தொளிரவும்

உறுபறுலு  முதலியது  நால்வகை யிபாதத்து

    நிகுமத்  துயருள  நால்வகை  வழிப்  பெருகவும்உரியபல  கலைவிரிய  வேதெளிய  வேவடித்

    திட்டருட் பொருள்வெளிப்  படரவுந் தெளிந்த

வொலிகள்புய மணிவரையய  லாமளவு  றாபரக்

    கத்துநித்ய  முயர்வுற்ற  தாட்கொடுத்  தருளவும்

உடனருளி னகலமுள கோடியயாலி மாராக

    வுற்பத்தி யுதயத்தி னாளே சிறக்கவும்.திருத்தம்(எண் சீர்க் கழிநெடிலடியாசிரிய விருத்தம்)அறுஷினனி நிழல்புரியு மேகபெரி யோனி

    னருட்டிரைய லை மறைத்தி  டாம லெறி யவும்

மறுவிலிள மகளிர்விழியே  குளிர மாக

    மாண்பதிய னைத்துமொரு சோதிவிட்டொளிர

வெறியலகை கெடிகளினு  தன்மாட  நரகேழ்

    மிக்கவெரி யழல்கெடுத் தே  யிபுலீசு மழிய

செறியகில மகண் மெலிவு தீரவள ராவளர்

    திரையவைக ளோரேழு  முத் தொளிர  வம்மே

உறுபறுளு  முதலியநால் வகையாமி  பாதத்

    துயருள நிஃ மத்தாநால் வகை  வழியேபெருக

நறுமையுள  கலைவிரிய  வேதெளிய  வேவடி

    நல்லவருட் பொருள்வெளிப்  படரத்தெளித்த சீரார்

துறவொலிகள்  புயவரையய  லாமளவு  பறகத்

    துநித்ய முயர்  வுற்றபெரு  தாட்கொடுத்த  ருளவும்

உறவருளி னகலமுள கோடியயாலி மாராய்

    உற்பத்தி யுதயத்தி னாளிதுவே சிறப்பே.
கொண்டு கூட்டு:


அறு´ன் நனி நிழல் புரியும் ஏக பெரியோனின் அலை திரை அருள் மறைத்திடாமல் எறியவும் மறு இல் இள மகளிர் விழியே  குளிர மாக(ம்) மாண் பதி அனைத்தும் ஒரு சோதி விட்டு ஒளிர (வும்) வெறி அலகை கெடிகளின் நுதன் மாட நரகு ஏழ் மிக்க எரி அழல் கெடுத்தே  இபுலீசும் அழிய  செறி அகிலம் அகண் மெலிவு தீர வளரா வளர்த் திரை அவைகள் (தீர) ஓரேழும் முத்தொளிர அம் .உறு பறுளு முதலிய நால் வகையாம் இபாதத்  உயர் உள நிஃமத்து ஆம் நால் வகை வழியே பெருக நறுமை உள கலை விரிய தெளிய வடி நல்ல அருள் பொருள் வெளிப்படர தெளிந்த சீர் ஆர் துறவு ஒலிகள் புயவரை (ல்)லாம் அள(V)வும்  பறக்கத்து நித்தியம் உயர்வு உற்ற பெரும் தாள் கொடுத்து அருளவும் உறவு அருள் இன் அகலம் (ள்) கோடி ஒலிமாராய்  உற்பத்தி  உதயத்தின் நாள் இதுவே சிறப்பே.முற்பாவில் விடுபட்டவை:


... பெரியோன் அருள் கள் திரை....... அமரர் இள மகளிர்........ மாக சொர்க்கபதி...... அனைத்தும் ஒரு...... சோதி விட்டு ஒளிரவும்.. கெடிகளின் உதர மாடம் மிக நரகு ஏழு....... அழல் கெடுத்து இபு லீசு தட்டழியவும் அகிலம் மடம் அகண்...... வளரா வளர்த்து முத்து ஒளிரவும்.... நால்வகை இபாதத்து.... நிகுமத்து உயர் உள.... நால்வகை வழிப் பெருகவும்.... உரிய பல கலை வடித்து இட்டு அருள் படரவும் தெளிந்த சீரார்..... மணிவரை யயல்லாம் அளவுறா பரக்கத்து..... உடன் அருள்..... கோடி ஒலிமாராக...... உதயத்தின் நாளே இறக்கவும்.பதப் பொருள்:


அறு´ன் நனி நிழல் புரியும்அர்ஷ் எனும் சிம்மாசனத்தைத் தன்னிடமாகக் கொண்டு நீதி செலுத்தும், ஏக பெரியோனின்; ஏக பெரியவனாம் அல்லா(ஹ்)வின், அலைதிரை அருள் மறைத்திடாமல் எறியவும்; அலையையுடைய கடல் போன்ற அருளினை(எம்மை விட்டும்) மறைத்து விடாமல் (எம்மாட்டு) வீசவும்,மறு இல் இள மகளிர்குற்றமற்ற இள நங்கையரான அரம்பையர்களின் விழியே குளிர : கண்கள் குளிருமாறு, மாக(ம்) மாண் பதி அனைத்தும் ஒரு சோதி விட்டு ஒளிர(வும் ): சுவர்க்க மெனும் மாட்சிமை பொருந்திய இடமெல்லாம் ஒப்பற்ற சோதி மேலோங்கிப் பிரகாசிக்கவும், வெறி அலகை  கெடிகளின் நுதன் மாட நரகு ஏழ் : (மற்றவர்களை) அச்சமுறுத்தும் பேய் ஊர்களின் உயர்ந்த உச்சிகளையுடைய உப்பரிகைகளைக் கொண்டுள்ள ஏழு நரகங்களையும், மிக்க எரி அழல் கெடுத்தே, இபுலீசும் அழிய : ஆங்கே மிக எரிகின்ற நெருப்பு அழித்து (அதனால்) பேய்களும் அழியவும், செறி அகிலம் அகண் மெலிவு தீர :  (அதனால்) திரண்டு விளங்கும் உலகத்துக்கு நெருங்கி வரும் தோல்வி தீரவும், வளரா வளர்த் திரை அவைகள் தீர : வளரா விருப்பன போற்றேன்றி வளர்ச்சி தென்படாது உள்ளத்துள் வளர்ந்து வரும் திரைகள் நீங்கவும், ஓர் ஏழும் முத்து ஒளிர அம் : ஒப்பற்ற ஏழும் முத்துப்போல் பிரகாசிக்க,

 

 

உயர்(வு) (ள்) : உயர்வு (அனைத்தும்) உள்ள, நிஃமத்தா(ம்) : ஐசுவரியமாகிய, நால்வகை : நான்கு வகை(யாக வகுக்கப்பட்ட அவைகள்), வழியே : வழிப்படி, உறு பறுளுமுதலியபெரிய பர்ளோடு கூடிய, நால்வகை இபாதத்துநான்கு வகையான வணக்கங்களும், பெருக : பெருகவும், நறுமை (ள்) கலை விரிய : (அவ்வாறு பெருகவே) நன்மை உள்ள அறிவானது விரிவடையவும், தெளிய : (அவ்வாறு விரிவடைவதனால் மக்கள்) தெளிவடையவும், வடி நல்ல அருள் பொருள் வெளிப்படர : (அவ்வாறு மக்கள் தெளிவடைவதனால்) தேனான இனிய நல்லருள் மிக்கப் பரம்பொருள் பகிரங்கமாய் எங்கும் பரவவும், தெளிந்த சீர் ஆர்தெளிவடைந்த சீர்மை நிறைந்த, துறவு ஒலிகள் வரை புயம் எல்லாம் : முற்றும் துறந்த  துறவிகளான ஒலிமார்களின் மலை போன்ற புயங்களிளெல்லாம், நித்தியம் உயர்வுற்ற பெரும் தாள்எப்பொழுதும் உயர்வு பொருந்திய பெருமை பொருந்திய குத்பு நாயகம் அவர்களின் பாதமானது, அள(V)வும் : சேர்வதனால், பறக்கத்து கொடுத்து அருளவும் : ஆசீர்வாதம் கொடுத்து அருள் புரியவும், அகலம் (ள்) உறவு அருளின் கோடி ஒலிமாராய்; நிலப்பரப்பாகிய உலகத்தில் உள்ள பொருத்தமான அருளையுடைய, கோடிக்கணக்கான ஒலிமார்களின் தரத்தில், உற்பத்தி : உற்பத்தியாகிய குத்பு நாயகம் அவர்கள், உதயத்தின் இது நாளே சிறப்பு () : உதய(ஞ்) செய்த இந்நாளே சிறப்புடைத்தாம்.பொழிப்புரை:


ஏக பெரியோனாம் இறையோனின் அருள் எமக்குப்  பொழியவும், அரம்பையர் விழிகள் குளிருமாறு சுவர்க்கம் ஒளிர்தரவும், எரிநரகிற் பேய்கள் அழியவும், உலகினை நெருக்கும் இன்னல்கள் நீங்கவும், ஞானத்தை மறைக்கும் திரைகள் நீங்கவும், ஞானப் படிகள் ஏழும் முத்தாக ஒளிரவும், இஸ்லாத்தின் அடிப்படைக் கொள்கைகளான குர்ஆன், ஹதீஸ், இஜ்மாஉ, கியாஸ் ஆகிய நான்கு வகைகளின் வழியே கலிமா, தொழுகை, நோன்பு, ஜக்காத்து, ஹஜ்ஜு ஆதியன மக்கள் மத்தியிலே பெருகவும் அவ்வாறு பெருகுவதனால் ஞானக்கலை விரிவடையவும் அதனால் மக்கள் தெளிவடையவும், அவ்வாறு மக்கள் தெளிவடைவதனால் இறைவன் ஒருவனே எனும் பரம் பொருள் பகிரங்கப்படவும் ஒலிமார்களின் புயங்களிளெல்லாம் குத்பு நாயகம் அவர்களின் பெருமை பொருந்திய பாதம் படவும் கோடிக்கணக்கான ஒலிமார்களின் தன்மை பொதிந்தவர்களாய் அவர்கள் உதயஞ் செய்த இந்நாளே சிறப்புடைத்தாம்.விளக்கம் :


அர்ஷ் என்பது பிரபஞ்சமனைத்திலும் விரிந்து பரந்து மேல் கீழ் வலம் இடம் முன் பின் என்பனவற்று எங்குமாய்க் கலந்து நிறைந்த தென்க.  “றஹ்மான் எனும் கிருபாகரன் அர்´ன் மீது தன் ஆட்சியை நிலைப்படுத்தினான்” எனும் திருமறை மொழி, அறு´ நனி நிழல் புரியும் ஏக பெரியோன் எனும் புலவர் தம் கூற்றினுக்கு விளக்கமாதல் காண்கஇறையோ வியாபகியாய் அனைத்துமாய் யாங்குமாய் பிரிவேயிலாது கலந்து பரமாய் விளங்குவதுஅது, தன்னிற்றானாய்த் தானென நிற்கும் சிம்மாசனமெனக் கருதும் அவ்வழி நின்று சிறப்புற வரசோச்சும் பெற்றியினை மேற்போந்த கூற்று எடுத்துக்காட்டுதல் காண்கமேலும், “விசுவாசியின் இதயம் இறையின் சிம்மாசனம் என்பதறிக”அர்ஷ் : அரியணை.இஃது அறபு மொழிநிழல் : அருள். நீதி, அஃதாவது செங்கோலோச்சுதல் என்பதுஅருட்டிரையலை என்பதனை அலை, திரை அருள் என மாற்றிக் கூட்டுகஇதன் பொருள் அலையையுடைய கடல் போன்ற அருள் என்பதாம்திரை : கடல்எறிதல் : நுகர்தல், வீசுதல்மறு இல் இள மகளிர் : மறுகுற்றம். இல்இல்லாத. இள மகளிர்இளமை பொருந்திய நங்கையர் , அரம்பையர் அல்லது தேவ மகளிர்மாகம் : சுவர்க்கம்மாண் : மாண்புபதி : இடம்வெறிஅச்சம்அலகை : பேய். கெடி : ஊர். நுதல் : உயர்வு, உச்சி  : மாடம், உப்பரிகை. எரி அழல் : எரிகின்ற நெருப்புகெடுத்து : அழித்து, செறி : திரட்சி. அகண் : சமீபம், பக்கம், நெருக்கம். மெலிவு : வருத்தம், தோல்விவளரா வளர்த் திரை(கள்) : வளராமலிருப்பன போற்றோன்றி மறைந்து வளர்ந்து வரும் திரைகள்இறைவனை அறியா வண்ணமிருக்க உலக மாயை யயன்னும் மக்களை மருட்டும் திரைகள்மெலிவு தீர, வளரா வளர்த் திரை யவைகள் (தீர) என அந்வயப்படுத்துகஓர் : ஒப்பற்றசோதி விட்டும் ஒளிர, உம் : அசை நிலை, அம்அசை. இசை நிறைஏழுகீழ்வருவன காண்க.1.  தெளிவில் நிலை 2.  முதற்றெளிவு நிலை 3.  இரண்டாம் தெளிவு நிலை 4.  ஆத்தும உலகம் 5.  மாதிரி உலகம் 6.  கோல உலகம் 7.  சிருட்டி உலகம்.1. அவ்யக்தம் 2.  மூலப் பிரகிருதி 3.  வெட்டவெளி 4.  காற்று  5.  நெருப்பு 6.  நீர் 7.  மண்

மானிடன் தான் எவ்வண்ணம் உருப்பெற்றனன் என்பதறிய இவ்வேழும் அவசியமாகும்இவைகளைக் கற்றுதான் ஞானம் பிரகாசமடைதல் வேண்டும் என்பதனையுணர்த்தவே ஓரேழுமுத்தொளிர என்றனர் புலவர் பெருமான்.உயர்(வு) (ள்) நிஃமத்தா(ம்) நால் வகை வழியே உற்று பறுளு முதலிய நால் வகையாம் இபாதத்து பெருக எனக் கொண்டு கூட்டுகதெளியவே என்பதன் முன்மக்கள்’  என்பது அவாய்நிலையாய் வந்ததுவிரிய(), தெளிய () இசைநிறைகள்.நால்வகை வழியே : இஸ்லாத்தின் தூண்களெனக் கருதப்படும் குர்ஆன், ஹதீஸ், இஜுமாஉ, கியாஸ் ஆகிய இந்நால் வகை வழியேஉறு பறுளு : பெரிய பறுளு என்பதுஇதுவே மூல மந்திரமான இறை ஒன்றே எனக் கூறும் மூல மந்திரம்இறை ஒன்று என்பதனைத் தீர விளங்காதார் இணைவைத்து வாழ் சிர்க் என்பது மற்றெல்லாப் பாபங்களையும் விடப் பெரிய பாபம் என்று திருமறை இயம்பிற்று.இதனாலே புலவர் உறுபறுளு என்றார்முதலிய என்பதனால் மேற்கொண்டுள்ள தொழுகை, ஏழை வரி, நோன்பு, ஹஜ்ஜு ஆகிய நான்கு வகை இபாதத்துக்களும் உணர்த்தப்படுமென்கநறுமை யுள கலை : ஞானக்கலைவடி : தேன்.  ‘துறவு ஒலிகள் புயவரை யயல்லாம் அளவும் பறகத்து நித்யமுயர்வுற்ற பெரும் தாள் கொடுத்து அருளவும்’  இங்குக் குத்பு நாயகம் கூறிய,  ‘என் இப்பாதம் அல்லாஹ்வின் வலிய்யத் வலிமார்களான அனைவர் தோள்களின் மீதுமாம்’ என்ற கூற்று எடுத்தியம்பப்பட்டுள்ளதுஇதனை, வரைபுயம் எலாம் நித்தியம் உயர்வுற்ற பெரும் தாள் அளவும் பறகத் கொடுத்து அருளவும் என அந்வயப்படுத்துக.  அளவுதல் : சேர்தல்அகலம் : பரந்த உலகம். உறவு : பொருத்தம்.