ஏகத்துவ மெய்ஞ்ஞான சபை

Pezhai         »     2014      »     Feb 2014     »     ஜமாலிய்யாதோட்டத்தில்


ஜமாலிய்யாதோட்டத்தில்அல்லாஹு தஆலா சொன்னான் :


கெளதுல் அஃலமே ! நபிமார்கள் முர்ஸல்களல்லாத சில அடியார்கள் எனக்குளர். துன்யாவை (இகத்தைஉடையவர்களிலிருந்துஆகிராவை (பரத்தை) உடையவர்களிலிருந்துநரகத்தையுடயவர்களிலிருந்துசுவர்க்கத்தை யுடையவர்களிலிருந்து எவரும் , சுவர்க்கத்தின் மலக்கான ரிள்வானும் , நரகத்தின் மலக்கான மாலிக்குமே அவர்கள் நிலைமைகளையறிய மாட்டார்கள் .


நான் அவர்களை சுவர்க்கத்திற்காகவோ , நரகத்திற்காகவோ , வெகுமதிக்காகவோ , வேதனைக்காகவோ , சுவர்க்கத்தின் ரம்பைகளுக்காகவோ , மாளிகைகளுக்காகவோ , ஊழியர்களுக்காகவோ படைக்கவில்லைஅவர்களை அறியாதிருந்தாலும் அவர்களைக்கொண்டு விசுவாசங் கொண்டவர்களுக்கே சோபனம் .


கெளதுல் அஃலமே ! நீரோ அவர்களினின்று மாவீர் !


உலகில் அவர்களின் அடையாளங்களிற் சிலது :-

குறைந்த ஆகாரம் , குடிப்பினால் அவர்களின் திரேகங்கள் கரிந்திருக்கும் . இச்சைகளை விட்டும் அவர்களுடைய நஃப்ஸுகள் கரிந்திருக்கும் . ஆலோசனைகளை விட்டும் அவர்களுடைய கல்புகள் கரிந்திருக்கும் . இன்பங்களை விட்டும் அவர்களுடைய உயிர்கள் கரிந்திருக்கும் . அவர்களோ சந்திப்பின் ( ஹக்கை ) ஒளிகொண்டு கரிக்கப்பட்ட நித்திய ஜீவனையுடையவர்களாவர் .( அவர்களின் இந்த நிலைமை ஆரம்பப்பாட்டின் பிரயாசையின் போதாகும் . வெற்றி கண்டபின்னல்ல .மெய்ஞ்ஞான போதனை அல்லது இரட்சண்ணிய பிரபந்தம் ( ரிஸாலத்துல் கெளதிய்யா ) நூலில் குத்புல் ஃபரீத் ஜமாலிய்யா அஸ்ஸையித் யாஸீன் மெளலானா ( ரலி ) அவர்கள் .