ஏகத்துவ மெய்ஞ்ஞான சபை

Pezhai      »     2014      »     Feb2014      »     ஞானதுளிகள்


ஞானத்துளிகள்
தொகுத்தவர் :-

திருமதி G.R.J. திவ்யாபிரபு I.F.S., சென்னைநறுமணம்,துர்நாற்றம்ஆகியவைகள் காற்றில் இருக்கின்றன.ஆனால் காற்றுஅவைகளுள் கட்டுண்டு போவதில்லை.பாப புண்ணியங்கள்இறைவனுடைய சிருஷ்டியில்உண்டு. இறைவன்அவைகளுள் கட்டுண்டவர் அல்ல.


உலகத்தவர்இயற்கையிலுள்ள அழகைக் கண்டுரசிக்கின்றனர்.ஆனால் அதன்சிருஷ்டி கர்த்தாவை அவர்கள்நாடுவதில்லை. பச்சைக்கண்ணாடி போட்டுக் கொண்டுபார்க்கிறவனுக்கு எல்லாம்பச்சை நிறம்.பக்தி என்னும்கண்ணாடி போட்டுக் கொண்டுபார்க்கிறவனுக்கு எல்லாம்சொரூபம்.இப்பிரபஞ்சத்தைஅவன் ஆனந்த மாளிகை என்கிறான்.ஆனந்தமும்இறையும் ஒன்று.

இறைவனுடையபோக்கை மனிதன் அறிந்து கொள்ளமுடியாது. நீபைத்தியம் பிடித்தவனாகஇருப்பது அவசியமானால் இறைவனைப்பற்றிய பைத்தியம் பிடித்தவனாகஇரு. உலகப்பைத்தியத்தால் உனக்கு ஆவதென்ன?இறைப்பித்தம்உன் தலைக்கு ஏறிவிடுமானால்நீ நிச்சயமாக இறையை அடைவாய்.பிறகு இறைஇருக்கும் நிலை நேரே உனக்குவிளங்கும்.


இறைவன்உன்னை உலகில் வைத்துள்ளான்என்று உணர். அவனுடைய அருளால்உனது உலக வாழ்க்கை நிகழ்ந்துவருகிறது என்று உணர்.அப்பொழுதுஉனக்கு இடுக்கண் ஒன்றும்வராது.  அனைத்தும்இறைவன் செயல் என்பதை நீசுவானுபவத்தில் அறிவாய்.


ஜாலவித்தைக்காரன மாஞ்செடியையும்மாம்பழத்தையும் தோற்றுவிக்கிறான். அதெல்லாம்வெறும் தோற்றம். உண்மையில்இருப்பதோ ஜால வித்தைக் காரன்.இப் பிரபஞ்சம்ஜால வித்தையில் தோன்றியிருக்கிறது.பரப்பிரம்மமோஜால வித்தைக்காரன் போன்றது.தடாகத்தின்கீழ்ப்பகுதியிலிருக்கும்பெரிய மீன்கள் மேல் பரப்புக்குவருவதில்லை.ஆனால் நல்லஇரைகளை நீரின் மீது இறைத்தால்அம்மீன்கள் மேலே துள்ளிக்குதித்துக்கொண்டு ஓடி வருகின்றன.பக்தியும்பரமார்த்திகப் பேருணர்வும்உற்ற உபாயங்கள் ஆகின்றன.ஒருசிறு மேகம் சூரியனையே நம்காட்சிக்கு எட்டாது மறைத்துவைக்கிறது.அதே விதத்தில்பரம்பொருள் நம் காட்சிக்குஎட்டாதபடி மாயை மறைத்துவைக்கிறது. பாசிபடிந்துள்ள தடாகத்தில் நீந்திவிளையாடும் மீன்களை நாம்பார்க்க முடியாது.அதே விதத்தில்மாயை என்னும் பாசி படிந்துள்ளநம் உள்ளத்தில் விளையாடும்இறையை நாம் காண முடியாது. ஒருசர்க்கரைக் குன்று போன்றவன்இறைவன்.அக்குன்றினின்றுசிறிய எறும்பு சிறிய சர்க்கரைத்துண்டு ஒன்றை எடுத்துச்செல்கிறது.பெரிய எறும்புதுண்டு ஒன்றை எடுத்துச்செல்கிறது.ஆனால் சர்க்கரைக்குன்று ஒன்றுக்குக் குறைஒன்றும் உண்டாவதில்லை.இறைவனுடையமகிமைகளில் ஒரு சிறுபகுதிபக்தர்களைப் பரவசப்படுத்துகிறது.அவருடைய மகிமைமுழுதையும் பக்தர்களுள்யாருமே அறிந்து கொள்ள முடியாது.


பாம்பின்பல்லில் விஷ­ம்இருக்கிறது.அதனால் பாம்புக்குக்கேடு ஒன்றும் இல்லை.ஆனால் மற்றவர்களைத்தீண்டினால் பாம்பின் பல்லில்உள்ள அவ்விஷ­ம்அவர்களுக்குக் கேடு விளைவிக்கும்.அதே விதத்தில்இறைவன் யாருக்கும் கேடுவிளைவிப்பதில்லை.பாம்பைத்தொடுபவனைத் தவிர. மனிதன்சில வேளைகளில் உடைபோட்டுக்கொண்டிருக்கிறான்;வேறு சிலவேளைகளில் உடையில்லாதுஇருக்கிறான்.அதே விதத்தில்பிரம்மம் பல மகிமைகளைஉடைத்திருக்கிற சகுண பிரம்மமாகஇருக்கிறது;வேறு சிலவேளைகளில் அம்மகிமைகளையெல்லாம் கடந்து நிர்க்குணப்பிரம்மமாகவும் இருக்கிறது.


நாஸ்திகனாகவும், ஆஸ்திகனாகவும்மிளிர்பவன் இறைவன். நல்லவனாகவும், கெட்டவனாகவும்மிளிர்பவன் இறைவன்.ஜாக்ரதாஅவஸ்தையிலும் மிளிர்பவன்இறைவன். இவையாவுக்கும் அப்பால் இருப்பவன்இறைவன். இதைஅனுபூதியில் அறிந்துகொள்ளுகிறவனுக்கு மனக்குழப்பம்ஏதுமில்லை.