ஏகத்துவ மெய்ஞ்ஞான சபை

Featured VideosGreatness of Vappa Nayagam - Prof K.M. Kader Mohideen


(வலிமார்கள் மற்றும் சங்கைமிகு சைகுநாயகத்தின் சிறப்புகள் - பேராசிரியர் K.M. காதர் மைதீன்)Ya Nabi Salaam Alaikum


(Ya Nabi Salaam Alaikum (baith) recited during HH Vappa Nayagam's visit to Dubai, 2011) Watch more videos:  youtube.com/emsabai